__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eb2ec":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"eb2ec":{"val":"var(--tcb-skin-color-4)","hsl":{"h":206,"s":0.2727,"l":0.01,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eb2ec":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__


Thông tin về LeaderTalks

Thông tin chuyển khoản học phí khóa học

Ngân hàng Nam Á chi nhánh Đắk Nông

Số tài khoản: 503068393800001

Tên TK: Công ty TNHH An Ca

Lưu ý: Sau khi chuyển khoản bạn chụp lại biên lai, sau đó gửi qua INBOX cho DAO XUAN LOC

Làng Hama, Phú Xuân, Đắk Nia, Việt Nam, 640000, Đắk Nông, Gia Nghĩa

0983083258

admin@LeaderTalks.com

>