Đào Thị Hằng là ai?

Vì sao có thể giúp cho con bạn tự tin nói tiếng Anh?